FPT University Academic Portal

FAP mobile app (myFAP) is ready at
apple store google store
Phụ huynh
Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ ĐH-FPT
Với sinh viên từ K19 đăng nhập với FEID


© Powered by FPT University |  CMS |  library |  books24x7